SLEKT

hvilke slekter er drettet

Velg år

1 Pansermaller Callichthyidae Corydoras231 Stk 2 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Poecilia204 Stk 3 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Xiphophorus158 Stk 4 Sugemaller Loricariidae Ancistrus152 Stk 5 Sugemaller Loricariidae Hypancistrus93 Stk 6 Cichlider Cichlidae Pelvicachromis36 Stk 7 Killis Nothobranchiidae Fundulopanchax34 Stk 8 Cichlider Cichlidae Labidochromis32 Stk 9 Cichlider Cichlidae Maylandia29 Stk 10 Cichlider Cichlidae Melanochromis29 Stk 11 Cichlider Cichlidae Pseudotropheus28 Stk 12 Karpefisk Cyprinidae Puntius26 Stk 13 Cichlider Cichlidae Neolamprologus24 Stk 14 Cichlider Cichlidae Apistogramma22 Stk 15 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Heterandria20 Stk 16 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Neoheterandria18 Stk 17 Labyrintfisk Osphronemidae Betta17 Stk 18 Cichlider Cichlidae Aulonocara15 Stk 19 Karpefisk Cyprinidae Danio14 Stk 20 Cichlider Cichlidae Pterophyllum14 Stk 21 Sugemaller Loricariidae Rineloricaria14 Stk 22 Sugemaller Loricariidae Peckoltia13 Stk 23 Høylandstannkarper Goodeidae Xenotoca11 Stk 24 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Phalloceros11 Stk 25 Karpelaks Characidae Nematobrycon11 Stk 26 Killis Nothobranchiidae Epiplatys11 Stk 27 Cichlider Cichlidae Geophagus10 Stk 28 Cichlider Cichlidae Protomelas10 Stk 29 Pansermaller Callichthyidae Aspidoras10 Stk 30 Cichlider Cichlidae Julidochromis10 Stk 31 Høylandstannkarper Goodeidae Ameca10 Stk 32 Cichlider Cichlidae Labeotropheus9 Stk 33 Cichlider Cichlidae Tropheus9 Stk 34 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Limia9 Stk 35 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Girardinus9 Stk 36 Labyrintfisk Osphronemidae Trichogaster8 Stk 37 Regnbuefisk Melanotaeniidae Melanotaenia8 Stk 38 Cichlider Cichlidae Cyprichromis8 Stk 39 Cichlider Cichlidae Cryptoheros8 Stk 40 Sugemaller Loricariidae Panaqolus7 Stk 41 Cichlider Cichlidae Cyrtocara7 Stk 42 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Gambusia7 Stk 43 Killis Nothobranchiidae Aphyosemion7 Stk 44 Smerlinger Balitoridae Sewellia7 Stk 45 Pansermaller Callichthyidae Scleromystax7 Stk 46 Cichlider Cichlidae Sciaenochromis7 Stk 47 Cichlider Cichlidae Cynotilapia7 Stk 48 Cichlider Cichlidae Astatotilapia6 Stk 49 Karpefisk Cyprinidae Tanichthys6 Stk 50 Killis Rivulidae Laimosemion6 Stk 51 Cichlider Cichlidae Copadichromis6 Stk 52 Cichlider Cichlidae Tropheops5 Stk 53 Labyrintfisk Osphronemidae Macropodus5 Stk 54 Cichlider Cichlidae Gymnogeophagus5 Stk 55 Høylandstannkarper Goodeidae Chapalichthys5 Stk 56 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Priapella5 Stk 57 Cichlider Cichlidae Aequidens5 Stk 58 Sugemaller Loricariidae Pseudacanthicus5 Stk 59 Karpefisk Cyprinidae Carassius5 Stk 60 Cichlider Cichlidae Thorichthys5 Stk 61 Cichlider Cichlidae Otopharynx5 Stk 62 Regnbuefisk Pseudomugilidae Pseudomugil5 Stk 63 Karpelaks Characidae Pristella5 Stk 64 Sugemaller Loricariidae Sturisoma4 Stk 65 Karpelaks Characidae Paracheirodon4 Stk 66 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Micropoecilia4 Stk 67 Karpefisk Cyprinidae Cyprinus4 Stk 68 Cichlider Cichlidae Lamprologus4 Stk 69 Cichlider Cichlidae Xenotilapia4 Stk 70 Cichlider Cichlidae Haplochromis4 Stk 71 Sugemaller Loricariidae Farlowella4 Stk 72 Cichlider Cichlidae Hemichromis4 Stk 73 Cichlider Cichlidae Amatitlania3 Stk 74 Sugemaller Loricariidae Leporacanthicus3 Stk 75 Cichlider Cichlidae Mesonauta3 Stk 76 Karpelaks Characidae Hyphessobrycon3 Stk 77 Karpefisk Cyprinidae Oreichthys3 Stk 78 Cichlider Cichlidae Paracyprichromis3 Stk 79 Sugemaller Loricariidae Hemiloricaria3 Stk 80 Cichlider Cichlidae Mikrogeophagus3 Stk 81 Levendefødende Tannkarper Anablepidae Jenynsia3 Stk 82 Halvnebb Zenarchopteridae Hemirhamphodon3 Stk 83 Halvnebb Zenarchopteridae Dermogenys3 Stk 84 Cichlider Cichlidae Steatocranus2 Stk 85 Cichlider Cichlidae Biotodoma2 Stk 86 Karpelaks Characidae Moenkhausia2 Stk 87 Cichlider Cichlidae Lethrinops2 Stk 88 Pansermaller Callichthyidae Megalechis2 Stk 89 Cichlider Cichlidae Eclectochromis2 Stk 90 Killis Rivulidae Anablepsoides2 Stk 91 Cichlider Cichlidae Dimidiochromis2 Stk 92 Sugemaller Loricariidae Ancistomus2 Stk 93 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Priapichthys2 Stk 94 Karpelaks Characidae Hemigrammus2 Stk 95 Cichlider Cichlidae Altolamprologus2 Stk 96 Cichlider Cichlidae Nannacara2 Stk 97 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Alfaro2 Stk 98 Cichlider Cichlidae Krobia2 Stk 99 Sugemaller Loricariidae Loricaria2 Stk 100 Høylandstannkarper Goodeidae Ataeniobius2 Stk 101 Cichlider Cichlidae Symphysodon2 Stk 102 Høylandstannkarper Goodeidae Characodon2 Stk 103 Høylandstannkarper Goodeidae Skiffia2 Stk 104 Pansermaller Callichthyidae Brochis2 Stk 105 Cichlider Cichlidae Callochromis2 Stk 106 Cichlider Cichlidae Telmatochromis2 Stk 107 Cichlider Cichlidae Rocio2 Stk 108 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Phallichthys2 Stk 109 Cichlider Cichlidae Iodotropheus2 Stk 110 Cichlider Cichlidae Champsochromis1 Stk 111 Cichlider Cichlidae Paraneetroplus1 Stk 112 Cichlider Cichlidae Heros1 Stk 113 Cichlider Cichlidae Aristochromis1 Stk 114 Cichlider Cichlidae Cyathopharynx1 Stk 115 Cichlider Cichlidae Tilapia1 Stk 116 Cichlider Cichlidae Tramitichromis1 Stk 117 Diverse Adrianichthyidae Oryzias1 Stk 118 Diverse Pantodontidae Pantodon1 Stk 119 Cichlider Cichlidae Oreochromis1 Stk 120 Karpefisk Cyprinidae Microdevario1 Stk 121 Labyrintfisk Osphronemidae Parosphromenus1 Stk 122 Labyrintfisk Anabantidae Microctenopoma1 Stk 123 Cichlider Cichlidae Pelmatochromis1 Stk 124 Killis Rivulidae Simpsonichthys1 Stk 125 Cichlider Cichlidae Laetacara1 Stk 126 Killis Rivulidae Cynodonichthys1 Stk 127 Karpelaks Characidae Gymnocorymbus1 Stk 128 Cichlider Cichlidae Chromidotilapia1 Stk 129 Killis Rivulidae Rivulus1 Stk 130 Cichlider Cichlidae Nimbochromis1 Stk 131 Høylandstannkarper Goodeidae Allotoca1 Stk 132 Cichlider Cichlidae Nanochromis1 Stk 133 Høylandstannkarper Goodeidae Zoogoneticus1 Stk 134 Cichlider Cichlidae Aulonocranus1 Stk 135 Andre Maller Auchenipteridae Centromochlus1 Stk 136 Cichlider Cichlidae Lestradea1 Stk 137 Cichlider Cichlidae Anomalochromis1 Stk 138 Cichlider Cichlidae Ophthalmotilapia1 Stk 139 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Cnesterodon1 Stk 140 Karpelaks Alestidae Phenacogrammus1 Stk 141 Cichlider Cichlidae Fossorochromis1 Stk 142 Cichlider Cichlidae Placidochromis1 Stk 143 Karpelaks Lebiasinidae Nannostomus1 Stk 144 Cichlider Cichlidae Nandopsis1 Stk 145 Killis Poecilidae Poropanchax1 Stk 146 Cichlider Cichlidae Enigmatochromis1 Stk 147 Cichlider Cichlidae Eretmodus1 Stk 148 Levendefødende Tannkarper Poecilidae Brachyrhaphis1 Stk 149 Killis Poecilidae Aplocheilichthys1 Stk 150 Killis Aplocheilidae Aplocheilus1 Stk 151 Karpelaks Characidae Hasemania1 Stk 152 Kutlinger Eleotridae Tateurndina1 Stk 153 Diverse Gasterosteidae Gasterosteus1 Stk 154 Karpefisk Cyprinidae Trigonostigma1 Stk 155 Karpelaks Lebiasinidae Pyrrhulina1 Stk 156 Badis og Bladfisk Badidae Dario1 Stk 157 Cichlider Cichlidae Tanganicodus1 Stk 158 Cichlider Cichlidae Petrotilapia1 Stk 159 Sugemaller Loricariidae Dasyloricaria1 Stk 160 Regnbuefisk Melanotaeniidae Iriatherina1 Stk 161 Cichlider Cichlidae Guianacara1 Stk 162 Labyrintfisk Osphronemidae Belontia1 Stk 163 Cichlider Cichlidae Cyphotilapia1 Stk 164 Karpelaks Lebiasinidae Copella1 Stk 165 Pansermaller Callichthyidae Hoplosternum1 Stk 166 Cichlider Cichlidae Taeniochromis1 Stk 167 Cichlider Cichlidae Rhamphochromis1 Stk 168 Cichlider Cichlidae Pseudocrenilabrus1 Stk